Skuteczność lion's mane (jap.: Yamabushitake, pol.: soplówka jeżowata, Hericium erinaceus) w łagodnych zaburzeniach poznawczych (MCI - mild cognitive impairment) na podstawie podwójnie ślepego badania klinicznego z udziałem placebo.

Próbę kliniczną przeprowadzono na grupie 30 Japończyków w wieku od 50 do 80 lat, u których rozpoznano łagodne zaburzenia poznawcze (ang. MCI - mild cognitive impairment).
Sprawność umysłowa tych ludzi znajdowała się na granicy fizjologii
i patologii. Nie można jeszcze było u nich rozpoznać choroby Alzheimera lub innej demencji. Problemy poznawcze (głównie związane z pamięcią) były u nich nieznacznie jednak większe niż przeciętne i nieadekwatne dla ich wieku i wykształcenia.
Uważa się, że każdego roku u około 10-15% ludzi z dotychczas łagodnym otępieniem tego typu rozwjają się objawy choroby Alzheimera.

Po dwóch tygodniach wstępnych badań wspomniane 30 osób (kobiet
i mężczyzn) podzielono na dwie przypadkowo dobrane grupy 15-osobowe. Jedna z tych grup otrzymywała doustny preparat z lion's mane. Druga grupa otrzymywała placebo.
Badanie to spełniało warunki podwójnie ślepego badania klinicznego.
To znaczy, że zarówno osoby przeprowadzające go jak i 30 osób w nim uczestniczących (jako osoby badane), nie wiedziały do samego końca doświadczenia, kto zażywa placebo a kto soplówkę jeżowatą.

Dawka lion's mane, którą brało 15 osób, wynosiła 1000 mg suszonego proszku grzyba 3 razy dziennie przez 16 tygodni.
Na zakończenie ósmego, dwunastego i szesnastego tygodnia grupa ludzi zażywająca lion's mane miała wyraźnie lepsze wyniki według skali funkcji poznawczych w porównaniu z grupą placebo. Wyniki ulegały polepszeniu w trakcie postępu doświadczenia klinicznego. Najlepsze były w szesnastym tygodniu w momencie zakończenia jego fazy polegającej na podawaniu grzyba medycznego i placebo.
Obserwację prowadzono jeszcze przez następne cztery tygodnie i w tym czasie wyniki osób biorących wcześniej lion's mane uległy istotnemu pogorszeniu (w okresie czasu, kiedy nie przyjmowały już preparatu z grzyba).

U badanych osób nie stwierdzono działań ubocznych wywołanych przez lion's mane.
Uzyskane wyniki sugerują, że przyjmowanie preparatów lion's mane jest skuteczne i pomocne w przypadku objawów łagodnych zaburzeń poznawczych.